Start

Rozkład jazdy

Bilety

Promocje

Ogólne warunki przewozu

Kontakt

 

 

 

 

Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa Przewozowego.

 

Przewóz pasażerów przez P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J. odbywa się zgodnie z następującymi Ogólnymi Warunkami Przewozu:

I. WARUNKI OGÓLNE

1.      W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu.

2.      Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określoną godzinę i trasę bilet.

3.      Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej ma obowiązek posiadać do okazania podczas zakupu biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania ze zniżki. W przypadku zniżki uczeń/student: Polska legitymacja uczeń/student, ew. ISIC do 26 roku życia,

4.      Każdy prawny opiekun, posiadający pełnopłatny bilet może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.

5.      Dzieciom, które ukończyły 4 lata przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.

6.      W żadnych okolicznościach nie przewozimy dzieci poniżej 15 lat podróżujących samotnie.

7.      Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wskazanych przez kierowcę autobusu.

8.      Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

9.      Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnieni pracownicy P.W. SPRINTER posiadający odpowiedni identyfikator.

10.  Każda rezerwacja miejsca wygasa 10 min przed odjazdem

11.  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: P.W. SPRINTER ul. Ul. Zamojska 9 20 22-600 Tomaszów Lubelski listem poleconym.

12.  Reklamacje można składać w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

13.  Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością P.W. SPRINTER

II. BILETY

1.      Pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

2.      Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

3.      Bilety skradzione lub zagubione są uważane za bezpowrotnie stracone i na ich miejsce nie będą wystawiane wtórniki.

4.      Bilet uszkodzony, zniszczony lub przerabiany będzie uważany za nieważny.

5.     P.W. SPRINTER prowadzi telefoniczną rezerwację miejsc Miejsca w autobusie nie są numerowane.

6.      W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.

7.      W przypadku stwierdzenia przez uprawnione służby rewizorskie braku ważnego biletu zostanie nałożona kara w wysokości 200 złotych.

III. BAGAŻ

1.      Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.

2.      P.W. SPRINTER zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg na osobę w pomieszczeniach bagażowych z wyjątkiem bagażu powierzonego który jest ometkowany – opisany co do jego właściciela i adresu z telefonem kontaktowym za który pobierana jest opłata 50zł a pasażer otrzymuje pokwitowanie.

3.      Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów.

4.      Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu.

5.      P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery narty itp.)

6.      Za bagaż niewymiarowy pobierana jest stosowna opłata według obowiązującej taryfy.

7.      Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest prawnie zabroniony.

8.      Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową itp. winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

9.      W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ P.W. SPRINTER Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU

1.      P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który pasażer może przedstawić dokument potwierdzający, że bagaż został powierzony firmie i wniesiona została opłata w wysokości 50zł.

2.      W przypadku utraty bagażu powierzonego z winy przewoźnika wysokość odszkodowania dotycząca oznakowanego bagażu nie może przekroczyć 800,- PLN. Bagaż o wartości przekraczającej 800,-PLN powinien być przez pasażera ubezpieczony na jego koszt.

3.      P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J. nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.

4.      W razie utraty bagażu powierzonego należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie personel P.W. SPRINTER oraz najbliższy Komisariat Policji, oraz zgłoszenie pisemne na adres P.W. SPRINTER  Andrzej Koper  Ul. Zamojska 9 22-600 Tomaszów Lubelski. Bagaże pozostawione w autobusach P.W. SPRINTER stanowią przedmioty jego posiadania, a nie znalazcy i podlega niezwłocznemu przekazaniu naszemu personelowi na przechowanie.

5.      Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie mamy prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości, zanim przeniesiemy go w bezpieczne miejsce. Możemy także, bez ponoszenia odpowiedzialności, usunąć lub zniszczyć bagaż lub jego zawartość, która według naszego uznania mogła by spowodować szkodę, niewygodę osób lub zniszczenie innych rzeczy. W takim przypadku nie mają Państwo prawa, do jakiegokolwiek odszkodowania.

6.      Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika

V. ZWROT ZAGINIONEGO BAGAŻU

1.      Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez P.W. SPRINTER

VI. OBOWIĄZKI P.W. SPRINTER

1.      P.W. SPRINTER odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.

2.      Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od nas nie będziemy w stanie dowieźć Państwa do ich miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca przeznaczenia. Autobusy zastępcze będą posiadały firmowa tablicę za przednia szybą z trasą przejazdu autobusu.

1.      P.W. SPRINTER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie autobusów oraz ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych, takich jak:

2.      Wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu

3.      Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne

4.      Zastosowanie się do żądań policji

5.      Śmierć lub wypadek na drodze

6.      Akty wandalizmu i terroru

7.      Zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu

8.      Awaria pojazdu

9.      Inne okoliczności poza naszą kontrolą

10.  Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencję w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.

11.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.

VII. NARUSZENIE PORZĄDKU

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

1.      Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J.. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

2.      Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu

3.      Zabrania się palenia papierosów w autobusach

4.      Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.

5.      Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100,- PLN

IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

1.      W autobusach P.W. SPRINTER linie SPRINTER S.J. dopuszcza się przewożenie zwierząt jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu. Wielkość pojemnika musi umożliwiać przewożenie na jednym fotelu. Opłata za przewóz zwierząt w pojemniku równa jest cenie biletu pełnopłatnego (nie obwiązują zniżki)

2.      Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym, które mogą być przewożone na smyczy i kagańcu bez dodatkowych opłat.

       Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach nie są Państwo upoważnieni do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a my nie mamy względem Państwa żadnych zobowiązań. W przypadkach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu pasażerowie powinni kontaktować się z Punktem Informacji pod numerem telefonu 0 509 366 620 lub 605 049 669.